Regulamin warsztatów/szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ”. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników.

I. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz lub zgłoszenie e-mailowe: biuro@psychologiczna-przystan.pl
 2. Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma informację potwierdzającą zapis na szkolenie.
 3. Dokonanie wpłat odbywa się jednorazowo przy zapisie na szkolenie/warsztat.
 4. O zapisie na szkolenie/warsztat decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności. PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową, jeśli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.
 5. W przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy o przesłanie informacji z prośbą o fakturę na e-mail: biuro@psychologiczna-przystan.pl wraz z podaniem danych na jakie wystawić fakturę.
 6. Uczestnik, który zapisuje się na szkolenie akceptuje przesyłanie przez PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

W PRZYPADKU REZYGNACJI UCZESTNIKA Z UDZIALU W SZKOLENIU/WARSZTATCIE

 1. Jeśli rezygnacja nastąpi do 14 dni przed terminem szkolenia/warsztatu wpłacona kwota zostaje zwrócona w całości lub za porozumieniem stron zainteresowanych przesunięta na kolejne proponowane przez PSYCHOLOGICZNĄ PRZYSTAŃ szkolenie.
 2. Jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie od 13 do 8 dni przed szkoleniem, bez względu na jej przyczynę, powoduje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 50%.
 3. Jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 7 dni, bez względu na jej przyczynę, powoduje zatrzymanie całości wpłaconej kwoty.
 4. Uczestnik w miarę dostępności wolnych miejsc i potwierdzenia od PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ takiej możliwości, może bezpłatnie przenieść swoją wpłatę na szkolenie odbywające się w innym (już wyznaczonym) terminie, o czym musi poinformować Centrum na minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Przeniesienie wpłaty nie oznacza jej zwrotu. Centrum zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconych środków, w przypadku zmiany na niekorzystną liczebności grupy, którą danych uczestnik chce opuścić.
 5. O powyższych zmianach uczestnik zobowiązany jest poinformować e-mailowo, zgłoszenia dotyczące rezygnacji ze szkolenia oraz zmianie terminu szkolenia telefoniczne nie będą rejestrowane

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem. Termin oraz opis szkolenia dostępny jest na stronie internetowej www.psychologiczna-przystan.pl oraz mediach społecznościowych. Centrum zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian trenerów oraz innych szczegółów organizacyjnych.
 2. Centrum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot 100% wpłaconej kwoty za szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie Centrum, uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron.
 4. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu uczestnik powinien wpłacić na konto główne Centrum: PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość, numer konta: 40 1140 2004 0000 3702 8206 5891.
 5. Istnieje możliwość wystawienia faktur dla uczestników po uprzednim podaniu danych do faktury (pełna nazwa, adres oraz numer NIP).
 6. Prośba o fakturę powinna być zgłoszona najpóźniej do końca miesiąca w którym dokonano wpłaty, w późniejszym terminie PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia faktury.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas szkolenia.
 2. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i Ppoż., jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonanie przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

IV. INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bez zgody Centrum.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez Centrum objęte są prawami własności intelektualnej.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniania za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Centrum.
 4. Szkolenie może być filmowanie oraz fotografowane przez PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ.
 5. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Centrum autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
 6. Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu.
 7. Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęć.
 8. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 9. We wszystkich sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się z PSYCHOLOGICZNA PRZYSTAŃ: tel. +48 508 243 579; e-mail: biuro@psychologiczna-przystan.pl. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2023r.
 1.