Terapia rodzinna

W wyniku ciągle zmieniającego się tempa życia, narastających problemów, coraz mniejszej ilości czasu, może dochodzić do powstawania trudności w rodzinie. Mogą one dotyczyć różnych aspektów, natomiast w każdym przypadku zakłócają prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Pomoc w takiej sytuacji może stanowić podjęcie terapii rodzinnej.

Terapia rodzinna jest formą psychoterapii, która polega na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje. Trudności jednej osoby wpływają na funkcjonowanie całego systemu. Wzajemne powiązania w systemie rodzinnym działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, co oznacza, że zmiana w jednej części systemu pociąga za sobą zmianę w innych jego częściach. W wyniku tego rozpatrywanie problemów jednego członka rodziny bez poznania funkcjonowania całego systemu, w niektórych przypadkach okazuje się niewystarczające. Terapia rodzinna wpływa na poprawę homeostazy w rodzinie, która z jakiegoś powodu została zachwiana. Terapia powinna obejmować wszystkich członków rodziny, których dotyczą trudności (najczęściej są to osoby zamieszkujące razem).

Kiedy jest potrzebna terapia rodzinna

Terapia rodzin jest pomocna w przezwyciężeniu trudności, z jakimi zmaga się system rodzinny. Terapia rodzin pozwala rozwiązać wiele różnych problemów, między innymi:

  • problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny,
  • narastające konflikty w rodzinie,
  • częste kłótnie,
  • problemy wychowawcze z dziećmi,
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) u nastolatka,
  • zachowania autodestrukcyjne u dzieci i nastolatków,
  • trudności w porozumiewaniu się między małżonkami,
  • pojawienie się przewlekłej choroby u któregoś z członków rodziny,
  • choroba alkoholowa w rodzinie,
  • nagła zmiana sytuacji życiowej, wpływająca na zburzenie równowagi w rodzinie,
  • brak uczucia więzi i zrozumienia w rodzinie.
family, social distancing, quarantine bubble-4937226.jpg